Rekrutacja – kopie dokumentów

Szanowni Państwo,
w dniach 19-25 czerwca 2019 roku, zgodnie z zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty, kopie dokumentów do szkoły pierwszego wyboru, dostarczają wyłącznie kandydaci rejestrujący się samodzielnie z Gmin lub szkół nie będących w elektronicznym naborze.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, odcisk pieczęci urzędowej szkoły oraz podpis i odcisk pieczęci dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby.

Kandydaci rejestrowani przez szkoły podstawowe / gimnazja będący w elektronicznym naborze, mają oceny przesłane i potwierdzone przez szkoły.

Oryginalne dokumenty (świadectwo oraz wyniki egzaminu / sprawdzianu) kandydaci dostarczają w dniach 4-8 lipca 2019 roku jako potwierdzenie woli.

Dyrekcja