Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie, adres: ul. Andrzeja Struga 6, 20-709 Lublin, tel. 81 525 54 35, adres email: poczta@lo9.lublin.eu.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Witold Przeszlakowski, tel. 81 466 17 70, adres email: lo9@iod.lublin.eu.
  3. Dane osobowe Pani/Pana, ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, uzgodnionym z Państwowym Archiwum w Lublinie.
  5. Dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
  7. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.