Monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie, w imieniu którego obowiązki administratora sprawuje dyrektor jednostki; dane adresowe: ul. Andrzeja Struga 6, 20-709 Lublin.
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: e-mail: lo9@iod.lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Monitoring na terenie szkoły jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników, zapewnienia porządku publicznego oraz ochrony mienia szkoły.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa np. policji, sądom, prokuraturom na ich pisemny wniosek.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 15 dni od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Czas przechowywania uzależniony jest od wygenerowanego ruchu na obrazie, ilości kamer w rejestratorach i pojemności dysku. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 9. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii o których mowa w art. 15 RODO;
  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).