Stypendia szkolne

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz.U.2017. 1769 ze zmianami), przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z niżej wymienionych okoliczności:

  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
  • wielodzietności,
  • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • rodziny niepełnej,
  • zdarzenia losowego.

Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do 15 września 2019 roku do sekretariatu szkoły lub pedagoga szkolnego.

Pedagog szkolny

Załączniki:

zał. 2.Wzór wniosku o przyznanie dla ucznia świadczenia pomocy materialnejotwórz
zał. 3.Wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyotwórz
zał. 5.Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowychotwórz