Pomoc materialna

Na stronie naszej szkoły zamieszczamy informacje dotyczące składania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 514 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
 • wielodzietności,
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • rodziny niepełnej,
 • zdarzenia losowego.

Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w szkole do dnia 15 września 2017 r..

Załączniki:
 • zał. 1. Uchwała z załącznikami (format: PDF): pobierz
 • zał. 2. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej dla ucznia o charakterze socjalnym (format: Open Office): pobierz
 • zał. 3. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny (format: Open Office): pobierz