Stypendia szkolne

Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 514 zł netto. 1 października 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1358).

W związku z powyższym od 1 października br. będzie obowiązywać kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie w wysokości 528 zł przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
  • wielodzietności,
  • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • rodziny niepełnej,
  • zdarzenia losowego.

Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do 17 września 2018 roku w pokoju pedagoga szkolnego.

Załączniki:

zał. 2.Wniosek o przyznanie dla ucznia świadczenia pomocy materialnejotwórz
zał. 3.Wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyotwórz
zał. 5.Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowychotwórz