Pomoc uczniom niepełnosprawnym

Wnioski o wsparcie w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022” można składać do dnia 4 września 2020 roku. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W latach 2020–2022 programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegóły w załącznikach:

  • Informacja o programie pomocy uczniom niepełnosprawnym | otwórz
  • Rozporządzenie z dnia 26.06.2020 | otwórz
  • Załącznik do uchwaly Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym | otwórz
  • Zarządzenie nr 73/7/2020 z 28 lipca 2020 | otwórz

Monika Gałkowska
pedagog szkolny