Pomoc materialna dla uczniów

Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

Wnioskodawcą powinien być:

 • rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
 • uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;
 • w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z poniżej wymienionych okoliczności:

 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
 • wielodzietności,
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • rodziny niepełnej,
 • zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, o której mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zamieszkałemu na terenie Miasta Lublin, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów lub innych członków rodziny wspólnie mieszkających i wspólnie gospodarujących, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia lub członków rodziny wspólnie mieszkających i gospodarujących, innych szczególnych zdarzeń losowych pogarszających sytuację materialną ucznia).

Wnioski należy składać do 15 września 2020 roku u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.

Monika Gałkowska
pedagog szkolny

Załączniki:

 • zał. 1. Uchwała z regulaminem (format PDF) | otwórz
 • zał. 2. Wzór wniosku (format OpenOffice) | otwórz
 • zał. 3. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny (format OpenOffice) | otwórz