Pokazy z fizyki

Lista klas, które wychodzą na „POKAZY Z FIZYKI” w Instytucie Fizyki UMCS, 6 września 2018, godz. 7:45-10:30 (powrót na godz. 11:00).

Klasy:
1a, 1b, 1h
2a, 2b, 2h
3a, 3b, 3h

Uczniowie proszeni są o dostarczenie zgody Rodziców na wyjście na Pokazy według wzoru:

Zgodnie z RODO IX LO

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UCZESTNICTWO
DZIECKA (imię i nazwisko dziecka) W WYCIECZCE

……………………………………………………………………………….
imię i nazwisko rodzica/opiekuna/telefon

Wyrażam zgodę na udział mojego córki/syna w Pokazach z Fizyki w Instytucie Fizyki UMCS dnia 6 września 2018 r. od godz. 7:45 do 10:30.
Proszę o pozwolenie na rozpoczęcie i zakończenie wycieczki w miejscu spotkania: Instytut Fizyki UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, Lublin.

……………….
(podpis)