Informacja dla rodzica

Szanowni rodzice uczniów,
Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19 informuję, że IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie, w dniach od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r., funkcjonowało będzie w trybie nauczania zdalnego.

Sposób prowadzenia zajęć

W okresie tym wszelkie zadania dydaktyczne prowadzone będą przez zespół nauczycieli za pomocą łączy internetowych i innych dostępnych form komunikacji w godzinach od 7:30 do 18:40, zgodnie z obowiązującym planem lekcji. W tym czasie nauczyciele monitorowali będą pracę młodzieży, udzielali bieżącej informacji zwrotnej, konsultowali realizację przydzielonych zadań. Prowadzone też będą zajęcia językowe i konsultacje indywidualne z poszczególnych przedmiotów. Głównie z użyciem narzędzi Google/Moodle.

Komunikacja

Komunikacja z Państwem prowadzona będzie za pomocą dziennika elektronicznego, alternatywnie poczty elektronicznej oraz za pomocą komunikatorów społecznych i w razie pilnej potrzeby telefonii komórkowej w godzinach od 7:30 do 18:40 (zgodnie z planem zajęć).

Przekazywane zadania uczniom

  • informowanie o tematach – zakresie zadań,
  • wskazanie celów i kryteriów sukcesu prowadzących do osiągnięcia założonych celów,
  • odpowiedzi na pytania, wyjaśnienie wątpliwości,
  • określenie sposobów monitorowania działań uczniów i przekazywania informacji zwrotnej,
  • ustalenie sposobu prezentacji zadań i ich oceny.

Za pomocą łączy internetowych nauczyciele monitorowali będą realizację zadań i udzielali informacji zwrotnej wskazującej, co uczeń robi dobrze i w jakim kierunku musi pracować dalej, aby osiągnąć założony cel, zgodnie z zapisami §12 rozporządzenia w sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów. Czynności te wykonywane będą w godzinach indywidualnie uzgodnionych z poszczególnymi uczniami.

Konsultacje indywidualne

Indywidualne konsultacje z poszczególnych przedmiotów odbywały się będą po uzgodnieniu z nauczycielem.

W przypadku trudności w zapewnieniu łączy prosimy o indywidualny kontakt.

Sposób realizacji zadań

Zadania przekazane do realizacji uczeń może realizować w indywidualny sposób i w godzinach, które odpowiadają jego aktywności i możliwościom. Korzystanie z narzędzi informatycznych może odbywać się w sposób, który umożliwi korzystanie z nich również pozostałym członkom rodziny. Prosimy, aby praca nad realizacją zadań nie przekraczała 6 godzin dziennie. Prosimy też, aby w czasie pracy zaplanować różne formy aktywności fizycznej, możliwe w miejscu zamieszkania.

Planowanie pracy

Ważne jest to, aby młody człowiek nauczył się planować swoje działania i zarządzać czasem własnym. Prosimy, aby na początek uczeń zapoznał się z prostą techniką pomodoro, która swoją nazwę zawdzięcza kuchennemu zegarowi do mierzenia czasu gotowania potraw. Dostępna jest w sieci aplikacja, która pozwoli na planowanie i kontrolowanie czasu pracy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z wychowawcą.

Z poważaniem

Radosław Borzęcki