Dni wolne od zajęć edukacyjnych

Szanowni Państwo,
na podstawie Uchwały nr 9/2023/2024, za zgodą Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców, informuję o dniach wolnych od zajęć edukacyjnych w kwietniu i maju 2024 roku:

 • 29-30.04.2024 oraz 2.05.2024,
 • 7-9.05.2024 oraz 13.05.2024 – pisemne egzaminy maturalne,
 • 24.05.2024 – Dzień otwartych drzwi,
 • 31.05.2024.

Radosław Borzęcki
Dyrektor IX LO

Dzień bez dzwonka

Szanowni Państwo,
wychodząc naprzeciw potrzebom osób z nadwrażliwościami, zwłaszcza osób ze spektrum autyzmu, informuję, że czwartek, 25 kwietnia 2024 roku będzie w naszej szkole DNIEM BEZ DZWONKA.

Z prośbą o przychylność i otwartość na tę inicjatywę.

Andżelika Wójtowicz-Wiśniowska
pedagog specjalny

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie, adres: ul. Andrzeja Struga 6, 20-709 Lublin, tel. 81 525 54 35, adres email: poczta@lo9.lublin.eu.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Witold Przeszlakowski, tel. 81 466 17 70, adres email: lo9@iod.lublin.eu.
 3. Dane osobowe Pani/Pana, ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, uzgodnionym z Państwowym Archiwum w Lublinie.
 5. Dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 7. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie, w imieniu którego obowiązki administratora sprawuje dyrektor jednostki; dane adresowe: ul. Andrzeja Struga 6, 20-709 Lublin.
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: e-mail: lo9@iod.lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Monitoring na terenie szkoły jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników, zapewnienia porządku publicznego oraz ochrony mienia szkoły.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa np. policji, sądom, prokuraturom na ich pisemny wniosek.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 15 dni od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Czas przechowywania uzależniony jest od wygenerowanego ruchu na obrazie, ilości kamer w rejestratorach i pojemności dysku. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 9. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii o których mowa w art. 15 RODO;
  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).