sz

IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika jest zlokalizowane w Lublinie, stolicy województwa lubelskiego, usytuowanego we wschodniej części Polski. Lublin jako duże miasto (ok. 400 tys. mieszkańców) oferuje różne możliwości kształcenia na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Jest tu wiele szkół, które umożliwiają uzyskanie wykształcenia ogólnego, przygotowują uczniów do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach. Biorąc pod uwagę poziom nauczania, szkoły te można porównać do brytyjskich "grammar schools" lub duńskich gimnazjów. Do nich należy także IX LO, któremu w 1973 roku nadano imię znanego polskiego astronoma -- Mikołaja Kopernika. Do dziś jest on jej Patronem.

Obecnie IX LO jest szkołą 3-letnią, w której edukacja kończy się egzaminem maturalnym, popularnie zwanym maturą, a jego pomyślny wynik umożliwia kontynuację nauki na wymarzonym kierunku studiów wyższych. W "Koperniku" wszyscy uczniowie przystępują do matury i 100% absolwentów kontynuuje edukację w różnych szkołach wyższych. Wybierają głównie uniwersytety, politechniki lub akademie medyczne czy rolnicze. Przedmiotami ich studiów są najczęściej: ekonomia, prawo, socjologia, zarządzanie, marketing. Wielu podejmuje studia lingwistyczne, medyczne, psychologiczne czy pedagogiczne, a także nauki polityczne, handel zagraniczny i inne. Studiują w Lublinie, Warszawie, Krakowie oraz w innych miastach Polski i na uczelniach poza granicami kraju.

Szkołą została uhonorowana przez miesięcznik Perspektywy Srebrną Tarczą w roku 2014. Wynik Edukacyjnej Wartości Dodanej lokuje "IX" wśród Szkół Sukcesu

Uczniowie przyjmowani są do liceum ogólnokształcącego na zasadach określonych przez MEN oraz na podstawie kryteriów centralnego systemu rekrutacyjno-kwalifikacyjnego, zawartych w regulaminie opracowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W dziale Rekrutacja można poznać bardziej szczegółowe warunki prowadzenia naboru.

Uwaga! Chętnie przyjmujemy młodzież uczęszczającą do publicznych szkół muzycznych i otaczamy ją życzliwą atmosferą.

Obecnie nasza szkoła liczy ponad 735 uczniów, uczęszczających do 24 klas. Zaczynają oni naukę w wieku 16 lat, kończą mając lat 19. 65% wszystkich uczniów stanowią dziewczęta, większość nauczycieli to kobiety. Szkoła zatrudnia 61 pracowników pedagogicznych, w tym 12 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie: magister nauk humanistycznych (Master of Arts) i magister nauk przyrodniczych (Master of Science) oraz obowiązkowe w polskich szkołach przygotowanie pedagogiczne. Zdecydowana większość nauczycieli uczy jednego przedmiotu, aczkolwiek 6 osób spośród kilkunastu uprawnionych naucza dwóch przedmiotów. Szkoła jest zarządzana przez dyrektora, który zatrudnia także swoich dwóch zastępców, psychologa, pedagoga i dwie bibliotekarki. Pedagog jest osobą, która nie uczy, ale zajmuje się problemami wychowawczymi (pedagogicznymi), przygotowuje spotkania z uczniami, uczestniczy w godzinach wychowawczych, prowadzi pedagogizację rodziców. Szkoła jest finansowana przez samorząd lokalny (Miasto Lublin) i nadzorowana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Od 1991 roku IX LO objęte jest patronatem przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Podstawowe dokumenty szczegółowo opisujące prawa i obowiązki uczniów oraz nauczycieli to: Statut IX LO, Program Wychowawczy i Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Nauczyciele, rodzice, uczniowie

Obecna kadra IX LO to: 36 nauczycieli przedmiotów humanistycznych, 17 -- przedmiotów matematyczno-informatyczno-przyrodniczych, 5 nauczycieli wychowania fizycznego oraz dwie bibliotekarki, psycholog i pedagog. Z pełnym oddaniem służą wychowankom swoimi umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem by bardzo dobrze przygotować ich do egzaminów maturalnych i odpowiedzialnych postaw społecznych. Pracują w oparciu o programy ministerialne oraz własne programy autorskie. Nauczyciele otwarci są na inicjatywy uczniów, czego dowodem są koncerty i różnorodne pomysły młodych realizowane podczas czerwcowych Dni Sportu i Kultury Szkolnej lub Święta Patrona Szkoły w lutym. O wielu ciekawych przedsięwzięciach można przeczytać w szkolnej gazetce "Copernicus", której każde wydanie cieszy się dużym zainteresowaniem.

Rodzice uczniów mają wpływ na to, co się dzieje w szkole. Reprezentowani są w Radzie Rodziców współpracującej z dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. Uczestniczą również w finansowaniu szkoły, dobrowolnie wpłacając środki na fundusz Rady Rodziców. Pieniądze wpłacane na rzecz szkoły pozwalają na lepsze wyposażenie jej w pomoce naukowe oraz umożliwiają pomoc uczniom z najuboższych rodzin, wsparcie ich w trudnych sytuacjach losowych.

W 24 klasach (8 klas na każdym poziomie) uczy się obecnie 735 uczniów. Młodzież dobrze czuje się w naszej szkole, o czym świadczą wypowiedzi w różnorodnych badaniach i ankietach oraz zaangażowanie wychowanków w działania ogólnoszkolne i aktywność Samorządu Uczniowskiego w podejmowaniu zadań na rzecz szkoły. Świadczy też o tym częsta w szkole obecność absolwentów, którzy odwiedzają swoich nauczycieli by pochwalić się własnymi sukcesami, pożalić na trudy dorosłego życia lub po prostu zobaczyć co słychać w "Koperniku". Ponadto, poszczególne roczniki maturzystów organizują sobie spotkania koleżeńskie, zawsze zapraszając dyrekcję szkoły i wychowawców. Są one też okazją do czynienia podsumowań i wspólnych wspomnień..

Nasza szkoła dzisiaj - to nowoczesne techniki, nowoczesne programy, nowoczesne nauczanie i nowoczesna praca z młodzieżą. Dziś znajduje się u nas ponad 60 komputerów klasy PC, zainstalowanych nie tylko w pracowniach komputerowych, lecz również w pracowniach przedmiotowych i innych pomieszczeniach. Mamy projektor multimedialny, odtwarzacze DVD, skanery, drukarki, etc. Posiadamy własną domenę internetową, a na naszym serwerze www -- oprócz serwisu internetowego znajdują się indywidualne konta pocztowe, strony nauczycieli i uczniów oraz całych klas. Od roku szkolnego 2013/2014 w szkole działa e-dziennik.

Liceum wyposażone jest w dwie pracownie komputerowe z pełnym i stałym dostępem do Internetu, Centrum Multimedialne i dobrze zaopatrzoną bibliotekę (ponad 22 000 woluminów, w tym duży księgozbiór języków obcych) oraz biblioteczkę multimedialną. Oprócz tego szkoła posiada także dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe.

Szczególną uwagę warto zwrócić na bibliotekę, która łączy w sobie kilka funkcji, jest bowiem nie tylko czytelnią i wypożyczalnią. Jest to również sala wystawowa, tutaj znajduje się także centrum multimedialne.

Uczniowie liceum mogą ponadto korzystać z pomocy gabinetów: medycznego i stomatologicznego oraz ze sklepiku i stołówki szkolnej.

Z czym można spotkać się w naszej szkole?

Nasze liceum jest jednym z nielicznych liceów publicznych w Polsce (i jedynym w Lublinie) realizujących program Sekcji Hiszpańskiej czyli dla klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim. Wprowadziliśmy tę klasę do naszej oferty edukacyjnej od roku szkolnego 2006/2007. Jest to kolejny krok w rozwoju szkoły; wzbogaca ofertę nauki oraz lepiej przygotowuje młodych do przyszłej kariery zawodowej. Językiem Cervantesa posługuje się kilkaset milionów ludzi w Europie i obu Amerykach i jest to pod względem znaczenia drugi język na świecie (po języku angielskim).

Szkoła ma za sobą realizację 3-letniego projektu ekologicznego w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego Socrates-Comenius, razem ze szkołami partnerskimi z Graz (Austria) i Colmenar Viejo (Hiszpania). Nadal prowadzimy wspólne działania i kontynuujemy współpracę ze szkołami z wielu krajów europejskich. Ostatnio nawiązaliśmy kontakty ze szkołą litewską z Wilna i przystępujemy do nowego projektu, w którym partnerami będą także szkoły z Francji i Włoch.

Szczególną formą kontaktów międzynarodowych jest partnerstwo w ramach projektu e-Twinning, w którym nasze liceum także uczestniczy.

Uczniowie lubią najbardziej wymiany międzyszkolne i jest to jedna z ciekawszych form pracy z młodzieżą. Od lat utrzymujemy kontakty ze szkołami w Wielkiej Brytanii, Francji, Włochach i z Izraela. Są to 7-10 dniowe wizyty i rewizyty, których uczestnicy mieszkają u rodzin, spędzają z nimi popołudnia i weekendy. Program oficjalny przewiduje zwiedzanie najciekawszych obiektów danego miasta, jednodniowe wycieczki, udział w życiu szkoły, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wspólne wyjścia do teatru lub na koncert. Poprzez udział w wymianach, możemy prowadzić bardziej intensywną naukę języków obcych, ale przede wszystkim uczyć się żyć z innymi, ale i dla innych jak określa systemowo całość tych działań, wdrożony i realizowany, ogólnoszkolny program internacjonalizacji procesu edukacji. Wiadomo, czasy się zmieniają i wiele zmienia się także w szkole. Widać to również na szlakach wycieczek. Wprawdzie działalność turystyczno-krajoznawcza prowadzona jest od początku istnienia szkoły, ale kiedyś były to wyłącznie wycieczki krajowe: rajdy szlakami Kopernika, górskie obozy wędrowne, wyjazdy letnie i zimowe. Obecnie klasy wyjeżdżają do Anglii, Francji, do krajów śródziemnomorskich i Beneluxu, do Czech i Węgier; regularnie są organizowane wycieczki do Włoch, na Słowację, Litwę i Ukrainę; młodzież wędruje szlakami kultury chasydzkiej po Polsce i Izraelu czy szlakami innych kultur po wybranych przez siebie trasach; nie brakuje też tradycyjnych wycieczek językowych oraz letniego i zimowego wypoczynku poza granicami kraju.

Nasze liceum ma dopiero 42 lata, ale już staje się szkołą wielopokoleniową z licznymi tradycjami (np. wspólne świętowanie) i miłymi zwyczajami "szczęśliwe numerki", dni bez ocen niedostatecznych), które sprawiają, że atmosfera w niej panująca jest bardzo miła i niepowtarzalna; rodzice oraz uczniowie czują się bezpiecznie a relacje w społeczności szkolnej są przyjazne zarówno wśród młodzieży jak i między nauczycielami a uczniami. Nie bez znaczenia jest tutaj przyjęty program wychowawczy oparty na tradycyjnym wychowaniu oraz polskiej kulturze oświatowej i uniwersalnych chrześcijańskich wartościach. Ma na to również wpływ dobra organizacja i wyposażenie szkoły oraz znakomita kadra nauczycielska, która kształci ucznia o najwyższym potencjale intelektualnym i głębokiej wrażliwości na innych. To szkoła dla osób ambitnych i poważnie myślących o swojej przyszłości. Pomagamy młodym ludziom rozwijać kompetencje i umiejętności oraz motywację do samodzielnego rozwoju osobistego; uczymy rozróżniania wartości, dyscypliny i odpowiedzialnej samodzielności.

Życie szkoły jest wielopłaszczyznowe. Priorytet to nauka, ale również rozmaite koła zainteresowań, akcje pomocowe, projekty, etc. Przygotowując naszych uczniów do podejmowania zadań w życiu społecznym i publicznym, inspirujemy ich do podejmowania działań charytatywnych i obywatelskich.

Początkowo pomoc najbardziej potrzebującym prowadzona była w ramach koła PCK, a obecnie także przez szkolny wolontariat oraz w ramach sekcji samorządu uczniowskiego. Swoją troską i opieką nasi uczniowie otaczają wychowanki Domu im. Matki Weroniki, odwiedzają inne domy dziecka, domy opieki i hospicja; 'czytają dzieciom' i przygotowują okolicznościowe spotkania z okazji Bożego Narodzenia czy Świąt Wielkanocnych. Młodzież nasza organizuje zbiórki darów (np. na rzecz dzieci autystycznych) i kiermasze (m.in. sprzedaż ciast czy kartek świątecznych), bierze udział w dobroczynnych koncertach i uczestniczy w różnorodnych akcjach: m.in.: Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Pomoc dla Afryki, Adopcja na odległość, na rzecz Akcji Humanitarnej i wiele innych.

Uczniowie naszej szkoły działają w Młodzieżowej Radzie Miasta i zasiadają w ławach Parlamentu Młodzieży.

Co jeszcze?

Bogata oferta programowa szkoły daje możliwość udziału w tradycyjnych szkolnych imprezach i interesujących zajęciach (sesje, debaty, uroczystości historyczne, akademie patriotyczne i rocznicowe, szkolne wydarzenia wg kalendarium). Młodzież uczestniczy w wewnątrzszkolnych konkursach organizowanych przez nauczycieli m.in. języka polskiego, matematyki, języków obcych.

Pasjonaci dziennikarstwa mogą korzystać z warsztatów i sprawdzać się w redagowaniu szkolnej gazetki "Copernicus", a miłośnicy śpiewu i muzyki mają możliwość rozwijania swoich pasji w profesjonalnie prowadzonym szkolnym chórze lub zespole muzycznym. Szkoła organizuje lubelski Festiwal Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego "Metamorfozy Sentymentalne" o zasięgu ogólnopolskim pod kierunkiem pani Agnieszki Mądrakiewicz-Stanek, w który angażuje się wolontariat na Rzecz Kultury wywodzący się z uczniów, absolwentów, rodziców i nauczycieli IX LO.

IX LO oferuje wiele różnych zajęć pozalekcyjnych które pozwalają na rozwijanie zainteresowań uczniów. Są to:

 • Klub Europejski
 • Klub Wolontariatu
 • Koła:
  • PCK
  • języka polskiego
  • języka hiszpańskiego
  • języka łacińskiego
  • matematyczne
  • informatyczne
  • fizyczne
  • biologiczne
  • chemiczne
  • plastyczne
  • fotograficzne

Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie naszej szkoły mogą zaspokajać także swoje zainteresowania teatralne. W kolejnych latach w szkole działało kilka grup, które przygotowywały oprawę artystyczną różnych szkolnych uroczystości oraz adaptacje sztuk i przedstawienia na zewnętrzne konkursy teatralne. Od 2005 roku w szkole istniało koło teatralne profesjonalnie prowadzone przez p. Joannę Duluk. Od 2015 roku pałeczkę przejęła p. Katarzyna Kasprzycka i dalej funkcjonuje jako grupa "Teatr Kropka Po Prostu". Młodzież przygotowuje ciekawe inscenizacje i spektakle oraz uczęszcza na różnego rodzaju warsztaty artystyczne. W ramach koła teatralnego uczniowie sami przygotowują też prezentacje na temat teatru i dramatu.

Dla młodzieży uzdolnionej sportowo proponujemy atrakcyjne, intensywne zajęcia SKS w piłce siatkowej i koszykówce dziewcząt, piłce siatkowej i koszykówce chłopców, piłce nożnej, piłce ręcznej, a także aerobik i taniec. Nasze zawodniczki i zawodnicy widoczni są w rywalizacji prowadzonej przez Miejski Szkolny Związek Sportowy także w indywidualnych biegach przełajowych, pływaniu i tenisie stołowym.

W naszych działaniach wykorzystujemy stale Internet. Informacja trafia do wszystkich na czas, dzięki stale aktualizowanej stronie www. Nieaktualne informacje również łatwo odszukać w archiwum. Na naszej stronie informacja zorganizowana jest w kilku działach, z których dowiecie się Państwo Więcej o naszej szkole, a do których dostęp gwarantuje menu główne i 'podlinki' zawsze znajdujące się po prawej stronie.

Zapraszamy do odwiedzania naszych witryn i galerii by zobaczyć więcej działań szkoły!

NASZA SZKOŁA

[E]